Úvodní slovo

Vážené studentky, vážení studenti,

webové stránky zahraničních mobilit Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni jsou věnované vybraným typům studijních pobytů mimo Českou republiku. Studium v zahraničí se pro vás může stát jednou z významných životních zkušeností, která ovlivní váš budoucí profesní život. Skvělou příležitost, kterou vám fakulta během vašeho studia nabízí, byste neměli promeškat. Možnost studovat v zahraničí má každý z vás. Každému, kdo se rád učí nové věci, kdo chce poznat jiné kultury, kdo chce pochopit jiné právní řády a v neposlední řadě touží zdokonalit své dosavadní jazykové schopnosti, nebo se naučit jazyk nový, tomu je určena tato zahraniční nabídka. Seznamte se s našimi webovými stránkami, prozkoumejte možnosti vašeho studia a destinace, které vás osloví. Vyberte si předměty, které budete chtít studovat na zahraniční univerzitě, a naše fakulta vám garantuje jejich uznání do vašeho vysokoškolského studia. Očekávejte skvělé příležitosti, sbírejte životní zkušenosti, poznávejte nové přátele a získávejte cenné znalosti pro vaše studium i pro vaše budoucí povolání. V době zahraničních studií můžete myslet dopředu a sbírat odborné podklady pro své kvalifikační práce. Naše fakulta vám nabízí v rámci programu ERASMUS+ možnost vyjet do desítek zemí Evropy. Prostřednictvím mobility FREE MOVERS (INTER) můžete navštívit i další země mimo Evropu, a to dle vašeho vlastního výběru, finančních možností vašich a fakulty. Obor právo můžete studovat nejen doma, ale i v zahraničí a vaše znalosti vás předurčí k lepší orientaci na trhu práce. K tomu všemu vám stačí jen kousek odvahy.

Přeji vám všem hodně štěstí, dostatek studijních úspěchů a životní radosti ze zahraničních zážitků.

doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
proděkanka pro mezinárodní vztahy FPR ZČU

O programu Erasmus+

Program Erasmus+ je určen pro rozvoj evropské spolupráce a posílení evropských hodnot na úrovni vysokého školství.  Česká republika vstoupila do programu Erasmus v roce 1997 a aktivně od roku 1998/99. Erasmus+ je zaměřený na rovnocennou spolupráci vysokých škol členských zemí Evropské unie, zemí EFTA (Norsko, Lichtenštejnsko, Island).  Probíhá na základě bilaterálních dohod mezi vysokými školami.  Program Erasmus umožňuje intenzivní spolupráci vysokých škol evropského regionu při realizaci společné vzdělávací politiky a postupné přibližování národních vzdělávacích systémů. Zmíněná spolupráce univerzit probíhá v oblasti vývoje nových studijních programů, implementování evropské dimenze do programů již existujících a zavádění ECTS (European Credit Transfer System). Dále se nabízí možnost společných projektů a studijních pobytů studentů i pedagogů na partnerských univerzitách v zemích Evropské unie, čemuž mohou předcházet přípravné návštěvy.

Veškeré projekty v rámci programu Erasmus+ závisejí na aktivitě a schopnostech jednotlivých univerzit, respektive jejich akademiků. Oni sami si musí najít v rámci Evropské unie partnerské univerzity a s těmi pak uzavřít bilaterální dohodu, o kterou se opírá spolupráce v rámci programu Erasmus+. Příspěvek k financování schválených aktivit pochází ze společného rozpočtu, do nějž přispívají vlády všech zapojených zemí.

Národní agentura Erasmus České republiky v Praze (NAEP, www.naep.cz) koordinuje přípravu, schvalování a financování některých z vyjmenovaných aktivit programu Erasmus+ (studijní pobyty studentů a učitelů) a v případě ostatních aktivit spolupracuje s Komisí EU v Bruselu. Národní agentura spolupracuje s koordinátory programu Erasmus+ na vysokých školách.

Krok za krokem

Vyber si na
jaké škole chceš
studovat
Sestav si
motivační dopis
a životopis
Přihlaš se
do výběrového
řízení
Nezapomeň
vyřídit po
návratu
1.
2.
3.
4.

Seznam škol

Vyber si školu, na které chceš studovat. Zde můžeš zobrazit kompletní seznam škol.

Vzor motivačního dopisu a životopisu

 • Návod na psaní CV, motivačního dopisu, esejí, doporučujícího, průvodního dopisu, doporučujícího dopisu naleznete na: http://www.eastchance.com/howto/howToIndex.asp
 • Na této stránce naleznete také návod na přípravu k pohovoru, studium v zahraničí, k psaní vědecké práce, k žádosti o stipendium. Jak psát životopisy dle zvyklostí v jednotlivých zemích, najdete na stránkách Euresu.

Aktuální výběrové řízení

Výběrová řízení oznamuje proděkan pro mezinárodní vztahy FPR. Sledujte tyto stránky a webové fakultní stránky.

Po návratu

 • Přivézt Transcript of Records vydaný zahraniční univerzitou
 • Přivézt Confirmation of Erasmus Study Period (délka pobytu se musí shodovat s délkou uvedenou na účastnické smlouvě (finanční dohodě)
 • Vyplnit on-line závěrečnou zprávu na adrese: http://erasmus-databaze.naep.cz
 • Informovat o svém návratu oddělení ZV ZČU a předat výše uvedené dokumenty; do 14 dnů od ukončení mobility
 • Informovat o svém návratu oddělení ZV FPR a doručit Žádost o přenos/uznání předmětů absolvovaných na zahraniční univerzitě; do 1 měsíce od ukončení mobility, formulář viz: http://fpr.zcu.cz/study/studijni_oddeleni/formulare.html
  Součástí této žádosti jsou kopie Learning Agreement, Changes to the Original LA, Proposal of Recognition (z Portálu vytištěný seznam předmětů absolvovaných na zahraniční univerzitě), sylaby předmětů, o jejichž přenos/uznání student žádá. Přenáší se počet ECTS, který student v rámci mobility získal. Studentovi je následně vystaven doklad o uznání studijních povinností – Proof of Recognition.

 

Byl jsem na studijním pobytu

Adéla(23)
Zkušenost z Erasmus studia v zahraničí pro mě dnes znamená myslet jinak a více si věřit. Studium v Německu mi přineslo možnost rozumět dvěma právním systémům. Jednou budu poskytovat přeshraniční právní služby. Kromě zlepšení němčiny jsem stihla ještě kursy právnické angličtiny. Pasov, Bayreuth, Dresden - výběr je na tobě.
Lenka(21)
Spoléhat se na sebe, na své přátele a na podporu doma. To mě naučil roční pobyt v nádherné Francii. Je skvělé zažít Erasmus stáž s francouzskou atmosférou od Lyonu po Paříž! Dnes umím francouzsky nejen mluvit, ale i vařit.
Martin(22)
Italské univerzity mají vůni historie a nesou v sobě římské právo, na kterém stojí naše právní kultura. Milano, Udine, Padova, Bologna - to vše jsem viděl díky studiu v zahraničí. Stačí se nebát a naučit se italsky! Rok je ale stejně málo na to, abych to všechno poznal. Určitě se tam zase vrátím!


Vláďa(21)
Stará dobrá Anglie nabízí vše - skvělé studium v cizích jazycích, nové možnosti a zkušenosti, které si přivezeš domů a nikdo ti je nevezme. Otevřou ti mnohé dveře, až se jednoho dne staneš skutečným právníkem! Manchester United v akci není špatný vidět!
Simona(20)
Mezinárodní kontakty, noví přátelé, nové zkušenosti a dokonalou znalost jazyka - to vše jsem získala díky studiu ve Španělsku. Dnes už se neztratím nikde, ani v Latinské Americe!
Jakub(24)
Není mnoho těch, kteří mohou říct - "Studoval jsem v Istanbulu". Já to hrdě prohlásit mohu a všem vám radím - poznej prostě jiný svět a otevři se tomu, co ti nabízí! Anglicky se v Turecku domluvíš, žádný strach.
ERASMUS+ mobility

Možné aktivity v rámci programu Erasmus+:

Studijní stáže studentů

- v rozsahu 3 - 12 měsíců na univerzitách v členských zemích Evropské unie (28 členských států), zemích EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a kandidátských zemích (Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie), s nimiž má ZČU uzavřenou bilaterální dohodu platnou pro příslušný akademický rok.
Studenti mohou absolvovat max.12ti měsíční pobyt Erasmus+ jednou za každý studijní cyklus, tj. 1x za Bc., 1x za Mgr., 1x za Ph.D. studium.

Pracovní stáže studentů

- v rozsahu  2 – 12 měsíců ve firmách a dalších organizacích  zemí EU (kromě orgánů EU a ambasád), které zaměstnají studenta v rámci jeho studijního oboru. Účastníky mohou být studenti od 2. ročníku studia a doktorandi v prezenční formě studia. ZČU má uzavřeno několik  smluv se zahraničními organizacemi pro různé studijní obory, zájemce si vhodnou přijímající instituci může najít i sám, viz. Erasmus-praxe – zde: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs-0&cat_id=365&

Výběrové řízení na studijní pobyt ERASMUS+

Kdo se může hlásit do výběrového řízení?
Studenti FPR ZČU, kteří budou mít v době zahraničního pobytu ukončený minimálně první rok Bc. nebo Mgr. studia, a studenti, kteří jsou na své domovské vysoké škole zaregistrováni jako řádní studenti denního, distančního, postgraduálního nebo doktorandského studia.

Jak se přihlásit na zahraniční studijní stáž?
Studenti musí sledovat zprávy o výběrovém řízení na webu FPR ZČU, případně kontaktují osoby odpovědné za mezinárodní mobility FPR ZČU.

Do přihlášky se má popsat motivace ke studiu na příslušné škole nebo se má připojit přímo motivační dopis. Jak to má být dlouhé a co tam napsat?
Pište stručně, ale výstižně a konkrétně. Neuvádí-li se v pokynech jinak, jistě bude stačit několik vět nebo odstavec, v případě dopisu půl stránky (max. pak 1 strana). Vysvětlete, proč se ucházíte o studium v zahraničí, případně proč požadujete konkrétní zahraniční školu. Můžete také popsat svou motivaci ke studiu v zahraničí obecně - co čekáte, že vám tato zkušenost přinese do budoucna, proč se těšíte na studium na dané škole, v dané zemi, v daném městě… Máte-li k danému regionu nebo jazyku osobnější vztah, určitě se o něm zmiňte. Přemýšlíte-li, proč po vás zahraniční škola podobné vyjádření motivace požaduje, vězte, že je to často opravdu zajímá, mohou například sbírat data o tom, jaké typy zájemců si jejich školu k zahraničnímu studiu vybírají, kde se o ní dozvěděli, a tak se například inspirovat do budoucna ohledně propagace školy.
Návod na psaní CV, motivačního dopisu, esejí, doporučujícího, průvodního dopisu, doporučujícího dopisu naleznete na: http://www.eastchance.com/howto/howToIndex.asp. Na této stránce naleznete také návod na přípravu k pohovoru, studium v zahraničí, k psaní vědecké práce, k žádosti o stipendium. Jak psát životopisy dle zvyklostí v jednotlivých zemích, najdete na stránkách Euresu.

Kdo provádí vývěrové řízení?
Výběrové řízení provádí fakulta a realizuje jej obvykle komise složená z členů akademické obce FPR ZČU, včetně proděkanky pro mezinárodní vztahy, která výběrová řízení vyhlašuje. Výběrové řízení probíhá obvykle na základě ústního pohovoru s každým uchazečem v  jazyce země, kterou si student/ka vybral/a, nebo v angličtině. Pro aktuální výběrová řízení sledujte tyto stránky a aktuality na stránkách FPR / ZV.

Kdy probíhá výběrové řízení na studijní pobyt Erasmus+?
Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ se koná minimálně 2x ročně, dle pokynu Zahraničních vztahů ZČU i vícekrát (v závislosti na aktuálním počtu neobsazených míst).

Jak a kdy se dozvím výsledky výběrového řízení na studijní pobyt Erasmus+?
Výsledek výběrového řízení vám sdělíme E-mailem ve stanovených termínech. Výsledky jsou též následně zveřejněny na desce mezinárodních vztahů FPR.


Studijní záležitosti FPR ZČU v souvislosti s výjezdem do zahraničí

Na koho se v akademických záležitostech, týkajících se studia v zahraničí, obracet?
Na proděkanku pro mezinárodní vztahy FPR ZČU.

Musím svůj odjezd do zahraničí hlásit na studijním oddělení?
Po uzavření studijní smlouvy (Learning Agreement) a před podpisem účastnické smlouvy (finanční dohody) je student povinen si zajistit na studijním oddělení FPR výpis splněných studijních povinností v anglickém jazyce a předložit ho oddělení Zahraničních vztahů ZČU. Jedna kopie tohoto výpisu se zakládá na SO do spisu studenta. Veškeré informace ohledně metodiky administrace zahraničních mobilit na FPR ZČU studenti naleznou zde: http://fpr.zcu.cz/study/predpisy/Metodika-administrace-mobilit-na-FPR-ZCU.pdf

Mohu na dobu studia v zahraničí přerušit nebo ukončit studium?
Ne, v žádném případě nesmíte přerušit, ani ukončit studium na domácí fakultě, a to až do návratu ze studijní stáže. Výměnné studium v zahraničí je součástí studia na FPR ZČU. V době studia v zahraničí zůstáváte, resp. musíte zůstat, zapsán/a ke studiu na FPR ZČU a zachováváte si všechna práva a povinnosti studenta s tím související.

Jak probíhá zápis do studia na FPR ZČU na semestr, který mám strávit v zahraničí? Jak si do IS/STAG zapsat předměty, které budu studovat v zahraničí?
Ve studiu na FPR ZČU pokračujete automaticky, na daný semestr budete mít v IS/STAG status „student na výjezdu“. Předměty, které budete studovat v zahraničí, si zapíšete do IS/STAG vyplněním formuláře Learning Agreement. Součástí vaší studijní historie se předměty ze studia v zahraničí stanou až po vašem návratu ze zahraničí, resp. po vyřízení jejich přenosu na FPR ZČU. O přenos/uznání Vašich studijních povinností musíte požádat do 1 měsíce od ukončení stáže (obdržení Transcript of Records ze zahraniční univerzity)!!! Více viz metodika administrace zahraničních mobilit na FPR ZČU, zde: http://fpr.zcu.cz/study/predpisy/Metodika-administrace-mobilit-na-FPR-ZCU.pdf

Dokumenty související se zahraničním studiem

Co je to Studijní smlouva/Learning Agreement?
Je to dohoda o předmětech mezi studentem a fakultou. V dohodě je uveden seznam předmětů, které bude student/ka studovat v zahraničí.

K čemu vlastně slouží Studijní smlouva/Learning Agreement?
Jedná se o vaši záruku toho, že předměty, které v souladu s touto smlouvou, resp. v souladu se změnami, které v ní posléze na základě dohody s proděkankou pro mezinárodní vztahy FPR provedete, budou moci být uznány jako součást vašeho studia na FPR ZČU.

Kdy/jak dlouho předem Studijní smlouvu/Learning Agreement vyřizovat?
S dostatečným předstihem před odjezdem a s ohledem na skutečnost, že kopii tohoto dokumentu podepsaného proděkankou pro mezinárodní vztahy FPR je nutné odevzdat na Zahraniční vztahy ZČU před vaším odjezdem do zahraničí. Dále je třeba vzít v úvahu, zda hostitelská škola nepožaduje zaslání dokumentu již spolu s přihláškou. S vyřizováním dokumentu není vždy nutné čekat (a někdy to ani není možné), až bude k dispozici seznam předmětů na následující akademický rok. Studijní smlouvu/Learning Agreement je možné sestavit na základě nabídky z minulého školního roku; po příjezdu na zahraniční školu je možné provést ve studijním plánu změny.

Co je to Změna studijní smlouvy/Changes of Learning Agreement?
Je to změna dohody o předmětech, kterou může student/ka provést po příjezdu na zahraniční fakultu. Student/ka může změnit předměty, které bude studovat na zahraniční univerzitě, např. z důvodu, že zahraniční univerzita původně vybrané předměty pro konkrétní semestr neotevřela.

Co je to Přehled výsledků o studiu/Transcript of Records?
Obecně tento pojem znamená přehled studijních výsledků. Můžete se s ním setkat před odjezdem do zahraničí, při přípravě přihlášky na zahraniční školu, kdy můžete být požádáni o poskytnutí informací týkajících se studijních výsledků, kterých jste dosud dosáhli na FPR ZČU. A znovu po ukončení zahraničního studia, kdy se jedná naopak o přehled výsledků, jichž jste dosáhli na hostitelské škole (vlastně jakési vysvědčení).

Související přílohy

S přihláškou mám poslat Transcript of Records / Official Transcript / Grade Report / Academic Curriculum. Co je to za dokument a kde ho získám?
Jde o přehled dosavadních studijních výsledků v anglické verzi. Pokud jste již dokončili bakalářské studium a obdrželi bakalářský diplom, výsledky za dobu bakalářského studia můžete doložit kopií Dodatku k diplomu / Diploma Supplement. Oficiální výpis výsledků za probíhající studium nebo za studium, za nějž dosud nemáte k dispozici diplom a dodatek k němu, vám na požádání vydá studijní oddělení. Studijní referentka Vám vytiskne tento dokument z IS/STAG a opatří razítkem fakulty.

Má se Transcript of Records / Official Transcript / Grade Report / Academic Curriculum týkat jen mého aktuálního studia/ročníku nebo všech předcházejících let strávených na vysoké škole (obvykle na FPR ZČU)?
Některé školy v pokynech k přihláškám upřesňují, o jaké období vašeho studia se zajímají (poslední rok, aktuální studijní program, celé dosavadní vysokoškolské studium – all years spent in higher education, apod.). Pokud žádné upřesnění dáno není, nejlépe uděláte, když pošlete transcripty za celé dosavadní studium (tj. včetně bakalářského stupně, jste-li už v navazujícím magisterském stupni studia).

Má cenu posílat Transcript of Records / Official Transcript / Grade Report / Academic Curriculum i za aktuální semestr (příp. vůbec první semestr magisterského studia), když v něm ještě nemám žádné známky?
Určitě ano. Pro hostitelskou školu je zajímavou informací i to, jaké předměty právě studujete. Výsledky si případně od vás mohou vyžádat později, až budou k dispozici (to ale není moc obvyklé).

Proč se vůbec Transcript of Records / Official Transcript / Grade Report / Academic Curriculum posílá?
Hostitelská škola tak zjišťuje, jaká je vaše studijní historie (academic background), tj. studiu jakých oblastí vědění jste se až dosud věnovali, což může být následně důležité, například pokud se na zahraniční škole chcete zapsat do určitého programu nebo určitých předmětů, které vyžadují jisté penzum dříve získaných znalostí (mají stanovené nutné předpoklady - prerequisites); na základě vašich transcriptů může zahraniční škola snadno posoudit, zda splňujete požadavky potřebné pro zápis do programu/předmětu.

S přihláškou mám poslat Home University Letter / Nomination Letter / Exchange Selection Letter, resp. dopis potvrzující, že jsem byl/a vybrána ke studiu v zahraničí. Co je to za dokument a kde ho získám?
Je to potvrzení/dopis o tom, že jste byli na ZČU vybráni k výměnnému studiu na partnerské škole. Na požádání vám jej vystaví koordinátorka na Zahraničních vztazích ZČU.

S přihláškou mám poslat Certificate of Enrollment / Registration Attestation. Co je to za dokument a kde ho získám?
Potvrzení o studiu. Na požádání Vám jej v anglické verzi vystaví Studijní oddělení.

Musí být kopie dokumentů, které mám poslat partnerské škole, notářsky ověřené, příp. úředně přeložené?
Obvykle stačí jen kopie obyčejné (příp. potvrzené oddělením Zahraničních vztahů ZČU) a překlad může být váš, je-li vyžadován; vždy je však nutno řídit se požadavky hostitelské školy. Pokud si nejste jisti, jaké kopie očekávají, zeptejte se raději kontaktní osoby na hostitelské škole.

Počet kreditů /ECTS při studiu v zahraničí

Kolik kreditů je potřeba v zahraničí získat?
V souladu se Studijním a zkušebním řádem ZČU 30 ECTS za jeden semestr studia, a 60 ECTS za jeden akademický rok studia (nebo ekvivalent v místních kreditech). Zároveň je nutno přihlédnout k pravidlům, jež v tomto ohledu může stanovit zahraniční škola (např. minimální/maximální počet kreditů/předmětů, jež si zahraniční student může/musí zapsat).

Co se stane, když v zahraničí úspěšně splním méně než 30 ECTS? Budu muset vracet stipendium?
Předměty, ve kterých v zahraničí na první pokus neuspějete, si můžete opravit, pokud to hostitelská škola umožňuje. Každopádně, ať už se rozhodnete nepovedenou zkoušku opravit nebo ne, odbor Zahraničních vztahů ZČU po vás může požadovat vrácení stipendia. Je nezbytné, abyste se ihned spojil/a s proděkankou pro mezinárodní vztahy FPR ZČU a koordinátorkou za ZV ZČU a informoval/a je o tom, že jste nesplnil/a požadovaný počet kreditů. Musíte doložit zdůvodnění, proč k této situaci došlo, a je také nutné získat vyjádření partnerské vysoké školy. Minimální hranice je na ZČU nastavena na 20 ECTS za semestr. Pokud získáte méně než 20 ECTS, grant musíte vracet.

Finanční souvislosti studia v zahraničí

Co je to účastnická smlouva (finanční dohoda)?
Dokument související s účastí v programu Erasmus+, bez jehož podpisu není možné vyplatit stipendium na podporu zahraničního studia. Pozor, program Erasmus+ se vztahuje pouze k semestrálním výměnným pobytům probíhajícím v Evropě; pokud tedy jedete do Ruska nebo do zámoří (Asie, USA atd.), tento dokument se vás netýká.

Kdy lze účastnickou smlouvu (finanční dohodu) podepsat?
Po ukončení výběrového řízení předá oddělení zahraničních vztahů FPR ve stanoveném termínu zápis z výběrového řízení a přihlášky kandidátů na oddělení Zahraničních vztahů ZČU. Posléze jsou studenti vyzváni již přímo oddělením ZV ZČU k dalšímu jednání, jehož součástí je i podpis účastnické smlouvy (finanční dohody).

Bude mi stačit finanční grant, který získám od FPR na studium v zahraničí?
Výše grantu je uvedena v účastnické smlouvě (finanční dohodě). Grant obvykle nepokrývá veškeré náklady spojené s pobytem v zahraničí. Projekt Erasmus+ a Free movers (INTER) počítá s finanční spoluúčastí studentů. Výše grantů na jednotlivé akademické roky zveřejňuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, viz:
http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/pro-studenty/

Musím mít vízum do zahraničí?
Studentům vyjíždějícím např. do Turecka je doporučeno, aby si ověřili, zda do této země není nutné studijní vízum na dobu delší 90 dnů. Aktuální informace týkající se vízových povinností jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a na příslušných ambasádách.

Musím se pro zahraniční studijní pobyt pojistit?
Vzhledem k tomu, že Česká Republika je členem Evropské unie, platí v rámci zemí EU pojištění u české zdravotní pojišťovny. Stačí si tedy s sebou vzít kartičku (evropského formátu) od své zdravotní pojišťovny. Záleží pak na každém ze studentů, zda se ještě připojistí, anebo ne. Není to povinnost, spíše doporučení. Studentům, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do Turecka, připojištění velmi důrazně doporučujeme.

Jak si mám najít v zahraniční ubytování?
O ubytování si žádá sám student, a to u zahraniční instituce, na kterou vyjíždí. Zajímavá stránka s inzeráty na ubytování po celé Evropě: http://www.erasmate.com

Mohu za akademický rok, jehož část strávím studiem v zahraničí, žádat o prospěchové stipendium?
Stipendijní řád ZČU takovou možnost obecně nevylučuje; vždy je však, jak je ve stipendijním řádu řečeno, zapotřebí respektovat konkrétní pravidla stanovená rektorem ZČU/děkanem FPR pro daný akademický rok.

Výběr předmětů pro studium v zahraničí

Kde najdu seznam předmětů, které lze na dané škole studovat?
Obvykle je k dispozici na internetové stránce školy určené pro zahraniční studenty. Můžete také využít informace od studentů z minulých let nebo se můžete obrátit přímo na příslušné oddělení zahraniční univerzity.

Mohu si vybírat i předměty z nabídky jiné fakulty, než té, na kterou jedu studovat (tj. s níž má FPR ZČU partnerskou smlouvu)?
Můžete, mějte však na paměti, že vybírat si předměty z jiných fakult by nemělo být vaším primárním cílem. Jinak záleží na pravidlech partnerské školy/fakulty. Na některých školách je možné zapisovat si předměty jen partnerské fakulty, jinde si lze několik předmětů vybrat i na jiné fakultě, ve výjimečných případech nejsou na výběr předmětů kladena žádná omezení. Informace získáte na internetových stránkách partnerské školy, ve zprávách studentů z minulých let, případně se poraďte s proděkankou pro mezinárodní vztahy FPR.

Přenos/uznávání studijních výsledků po návratu ze zahraničí

Musí se předmět studovaný v zahraničí shodovat s předmětem, který mám ve studijním plánu na FPR ZČU?
Pokud neusilujete o přenos/uznání do skupiny povinných předmětů, nemusíte si rozhodně vybírat na zahraniční škole jen ty předměty, které jsou rovněž vyučovány na FPR ZČU. Do volitelných skupin je možné přenést/uznat i předměty, které na FPR ZČU neexistují, které však odpovídají vašemu studijnímu zaměření. Chcete-li se o možnosti přenosu/uznání konkrétního předmětu poradit, obraťte se na proděkanku pro mezinárodní vztahy FPR. Podrobné informace ohledně přenosu/uznání studijních výsledků ze zahraničního studia upravuje Metodika administrace zahraničních mobilit na FPR ZČU, zde:
http://fpr.zcu.cz/study/predpisy/Metodika-administrace-mobilit-na-FPR-ZCU.pdf

Co mám udělat po návratu ze zahraniční studijní stáže?
 • Přivézt Transcript of Records vydaný zahraniční univerzitou
 • Přivézt Confirmation of Erasmus Study Period (délka pobytu se musí shodovat s délkou uvedenou na účastnické smlouvě (finanční dohodě)
 • Vyplnit on-line závěrečnou zprávu na adrese: http://erasmus-databaze.naep.cz
 • Informovat o svém návratu oddělení ZV ZČU a předat výše uvedené dokumenty; do 14 dnů od ukončení mobility
 • Informovat o svém návratu oddělení ZV FPR a doručit Žádost o přenos/uznání předmětů absolvovaných na zahraniční univerzitě; do 1 měsíce od ukončení mobility, formulář viz: http://fpr.zcu.cz/study/studijni_oddeleni/formulare.html Součástí této žádosti jsou kopie Learning Agreement, Changes to the Original LA, Proposal of Recognition (z Portálu vytištěný seznam předmětů absolvovaných na zahraniční univerzitě), sylaby předmětů, o jejichž přenos/uznání student žádá. Přenáší se počet ECTS, který student v rámci mobility získal. Studentovi je následně vystaven doklad o uznání studijních povinností – Proof of Recognition. V případě, že student žádost na oddělení ZV FPR nedoručí, není možné mu přenos/uznání studijních výsledků provést a vystavuje se tak riziku nesplnění podmínek kreditního systému !!

 

O programu FREE MOVERS (INTER)

Termín „free movers“ nemá žádný formální status. Tento koncept se vztahuje k počátkům programu Sokrates/Erasmus, kdy označoval studenty, kteří z programu dostali finanční podporu mimo rámec specifických výměnných dohod mezi jednotlivými univerzitami. Hlavní myšlenkou bylo povzbudit co nejvíce studentů, aby měli šanci studovat i na jiných univerzitách ve světě. V současné době je termín užíván pro označení studenta, který je přijat ke studiu na univerzitě v jiné zemi, obvykle na semestr, někdy i na rok, mimo jakýkoliv řádný nebo standardní program (např. Erasmus+, bilaterální dohody mezi univerzitami). Jedinou výjimkou je program CEEPUS, kde je „fremovers“ forma mobility ještě stále nabízena. Student žádající o přijetí na zahraniční univerzitě si nemůže svou žádost nijak vynutit. Naopak, přijetí na univerzitě je výrazem dobré vůle na její straně, neboť každá univerzita má odlišná pravidla. Některé „freemovers“ vůbec nepřijímají, jiné zvlášť ty, které mají zájem navýšit počet zahraničních studentů, je na své instituci vítají. V některých případech vysoké školy požadují školné. Ve všech případech záleží na rozhodnutí konkrétní univerzity, u které se ucházíte o přijetí. Příležitost „freemovers“ využívají ti, kteří mají zájem navštívit instituci kvůli své specializaci, nebo kvůli konkrétnímu vyučujícímu, který je expertem v oboru.

Krok za krokem

Vyber si na
jaké škole chceš
studovat
Připrav si
veškeré doklady
Přihlaš se
do výběrového
řízení
Nezapomeň
vyřídit po
návratu
1.
2.
3.
4.

FREE MOVERS (INTER) - mobility

Kam mohu vyjet s FREE MOVERS (INTER)?
Pokud se chcete zúčastnit stáže Free movers (INTER), musíte si sami vybrat školu nebo jinou instituci v zahraničí a domluvit si studijní pobyt (pro potřeby konkurzního řízení stačí E-mailový příslib vašeho přijetí na zahraniční instituci). Na stáž Free movers (INTER) můžete vyjet i na zahraniční univerzity a instituce, s nimiž nemá FPR nebo ZČU uzavřenou smlouvu. Program Free movers (INTER) je možno využít i pro terénní výzkum a sběr dat v zahraničí, které pak využijete k sepsání své kvalifikační práce. Výjezdy Free movers (INTER) se uskutečňují v rámci Rozvojových programů MŠMT a Institucionálního plánu ZČU. Tento program se každoročně schvaluje počátkem roku na MŠMT. Výjezdy je možné uskutečnit vždy od ledna do prosince kalendářního roku.

Jak se zúčastnit výběrového řízení FREE MOVERS (INTER)?
Pokud se chcete do programu Free movers (INTER) zapojit, pak je nutné se včas přihlásit do výběrového řízení na tuto mobilitu, kterou vyhlašuje FPR dle instrukcí oddělení ZV ZČU několikrát ročně. Studenti musí sledovat zprávy o výběrovém řízení na webu FPR ZČU, případně kontaktují osoby odpovědné za mezinárodní mobility FPR ZČU.

Jaké podklady jsou potřeba pro výběrové řízení FREE MOVERS (INTER)?
Je zapotřebí připravit si potřebné podklady dle specifikace výběrového řízení (strukturovaný životopis, motivační dopis, vyplněný formulář Student Application Form, vyplněný Learning Agreement). Zapotřebí je rovněž alespoň předběžný písemný příslib cílového pracoviště o možnosti výjezdu (viz výše uvedená E-mailová komunikace). Důležité informace k výběrovému řízení:
 • vyjíždět mohou studenti prezenčního studia bakalářských, magisterských, doktorských studijních programů (kromě studentů 1. ročníku bakalářského studia)
 • studenti během svého studijního pobytu v zahraničí nesmějí přerušit ani ukončit studium na ZČU
 • délka studia studenta na ZČU se jeho zahraničním pobytem nezbytně neprodlouží
 • minimální délka pobytu je 30 dnů – kratší výjezdy nejsou akceptovány!
 • pobyt studentům nesmí být spolufinancován z dalších zdrojů (především Erasmus+)
 • studované předměty/kurzy by se měly shodovat se studijním plánem studenta na ZČU, aby je bylo možné následně uznat
Jak se dozvím výsledky výběrového řízení FREE MOVERS (INTER)?
Výsledek výběrového řízení vám sdělíme E-mailem ve stanovených termínech. Po ukončení výběrového řízení předá oddělení zahraničních vztahů FPR v určeném termínu zápis z výběrového řízení a přihlášky kandidátů na oddělení Zahraničních vztahů ZČU. Posléze jsou studenti vyzváni již přímo oddělením ZV ZČU k sepsání účastnické smlouvy (finanční dohody).

Jaký je účel zahraniční mobility FREE MOVERS (INTER)?
 • Absolvování celého semestru výuky na zahraniční instituci, včetně doložení absolvovaných výsledků studia (Transcript of Records), v případě zemí s ECTS systémem doložením splnění min. 20 ECTS kreditů, v opačném případě splnění min. 4 předmětů/semestr.
 • Zpracování podkladů pro bakalářskou, diplomovou či disertační práci včetně sběru materiálů, např. v knihovně (popř. práce na specifikovaném projektu, výzkumu). V případě tohoto studijního výjezdu bude Learning Agreement (studijní smlouva) studenta parafována vedoucím studentovy práce. Po návratu ze studijního pobytu si student musí nechat parafovat vedoucím studentovy práce i zahraniční institucí řádně potvrzený Transcript of Records. Tímto opatřením je zajištěno, že na tento typ studijního pobytu budou vyjíždět studenti, kteří již mají zadané konkrétní téma práce a svůj studijní pobyt v zahraničí a jeho přínos prodiskutovali i se svým vedoucím práce. Vedoucí práce svým podpisem na Learning Agreementu souhlasí s výjezdem studenta a jeho záměrem na zahraniční stáži a svým podpisem na Transcript of Records je srozuměn s dosaženými výsledky a potvrzuje tak jejich přínos k práci studenta.
 • Jazykový či jiný odborný kurz. Jazykový kurz musí být oborově zaměřen, tj. nikoli pouze výjezd týkající se všeobecného studia jazyka. Odborný kurz tohoto typu musí mít rozsah minimálně 15 hodin týdně!
Jaká je výše finanční podpory v programu FREE MOVERS (INTER)?
Výše stipendia v programu FREE MOVERS (INTER) bývá diferencována dle cílové země v rozmezí 10.000,-- Kč až 15.000,-- Kč na měsíc. Aktualizované informace o výši přidělených finančních prostředků se pro každý kalendářní rok zveřejňují na stránkách ZV ZČU: http://international.zcu.cz/_formulare/1384174681.pdf

Co mám udělat po návratu ze stáže FREE MOVERS (INTER)?
 • Přivézt Transcript of Records vydaný zahraniční univerzitou či institucí, akceptuje se i jiný formulář, který vydá zahraniční instituce sama. V případě studijního výjezdu za účelem sběru materiálu na kvalifikační práce či práce na specifikovaném projektu/výzkumu platí rovněž povinnost studenta nechat si po návratu parafovat vedoucím studentovy práce i Transcript of Records.  Vedoucí studentovy práce svým podpisem na Transcript of Records je srozuměn s dosaženými výsledky a potvrzuje tak jejich přínos k práci studenta.
 • Informovat o svém návratu oddělení ZV ZČU (předat Transcript of Records); do 30 dnů po návratu
 • Informovat o svém návratu oddělení ZV FPR a doručit Žádost o přenos/uznání předmětů absolvovaných na zahraniční univerzitě; do 1 měsíce od ukončení mobility, formulář viz: http://fpr.zcu.cz/study/studijni_oddeleni/formulare.html. Součástí této žádosti jsou kopie Learning Agreement, Changes to the Original LA, Proposal of Recognition (z Portálu vytištěný seznam předmětů absolvovaných na zahraniční univerzitě), sylaby předmětů, o jejichž přenos/uznání student žádá. Přenáší se počet ECTS, který student v rámci mobility získal. Studentovi je následně vystaven doklad o uznání studijních povinností – Proof of Recognition. V případě, že student žádost na oddělení ZV FPR nedoručí, není možné mu přenos/uznání studijních výsledků provést a vystavuje se tak riziku nesplnění podmínek kreditního systému !!
 • Vyplnit závěrečnou zprávu a zaslat ji na oddělení ZV ZČU, instrukce a formuláře zde: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs-0&cat_id=189&; vzory závěrečných zpráv studentů zde: http://zeus-web.zcu.cz:7080/fcgi/verso.fpl?fname=mobilita_zpravym

Praktické odkazy

Vyhlášení konkurzu (INTER-18 - 3.kolo) pro kalendářní rok 2018

PODMÍNKY KONKURZU
Student dodá:
 • životopis, včetně upřesnění jazykových dovedností v češtině i angličtině (popř. jazyce přijímací země), případně i kopie jazykových certifikátů;
 • motivační dopis v češtině i angličtině (popř. jazyce přijímací země);
 • výčet předmětů na FPR ZČU s klasifikací (tištěný soubor z Portálu);
 • vyplněné formuláře Learning Agreement a Student Application Form INTER-18 (včetně fotografie) s uvedením termínu výjezdu (pro výjezdy na celý semestr je vhodnější volit LS akademického roku 2017/2018, neboť výjezdy během ZS jsou komplikovanější vzhledem k časové omezenosti projektu /do prosince 2018/) a souhlasem zvolené instituce s přijetím uchazeče k realizaci studijního pobytu (pro účast v konkurzu stačí dodat mailovou korespondenci, ze které je souhlas patrný, tedy není potřeba v tuto chvíli ještě dokládat oficiální dokument, ten je nutný až v případě, že bude student vybrán);
 • musí se vždy jednat o studijní pobyt, který odpovídá jednomu z účelu studijní stáže (viz informace níže);
 • vyjíždět mohou studenti prezenčního studia bakalářských, magisterských, doktorských studijních programů (kromě studentů 1. ročníků bakalářského studia);
 • studenti během svého studijního pobytu v zahraničí nesmějí přerušit studium na ZČU;
 • délka studia studenta na ZČU se jeho zahraničním pobytem nezbytně neprodlouží;
 • minimální délka pobytu je 30 dnů – kratší výjezdy nejsou akceptovány!
 • pobyt studentům nesmí být spolufinancován z dalších zdrojů (především Erasmus+);
ÚČEL ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ STÁŽE (STUDIJNÍ POVINNOSTI V ZAHRANIČÍ)
 • Absolvování celého semestru výuky na zahraniční instituci, včetně doložení absolvovaných výsledků studia (Transcript of Records), v případě zemí s ECTS systémem doložením splnění min. 20 ECTS kreditů, v opačném případě splnění min. 4 předmětů / semestr.
 • Zpracování podkladů pro bakalářskou, diplomovou či disertační práci včetně sběru materiálů, např. v knihovně (popř. práce na specifikovaném projektu, výzkumu). V případě tohoto studijního výjezdu bude Learning Agreement (studijní smlouva) studenta parafována vedoucím studentovy práce. Po návratu ze studijního pobytu si student musí nechat parafovat vedoucím studentovy práce i zahraniční institucí řádně potvrzený Transcript of Records. Tímto opatřením je zajištěno, že na tento typ studijního pobytu budou vyjíždět studenti, kteří již mají zadané konkrétní téma práce a svůj studijní pobyt v zahraničí a jeho přínos prodiskutovali i se svým vedoucím práce. Vedoucí práce svým podpisem na Learning Agreementu souhlasí s výjezdem studenta a jeho záměrem na zahraniční stáži a svým podpisem na Transcript of Records je srozuměn s dosaženými výsledky a potvrzuje tak jejich přínos k práci studenta.
 • Jazykový či jiný odborný kurz. Jazykový kurz musí být oborově zaměřen, tj. nikoli pouze výjezd týkající se všeobecného studia jazyka. Odborný kurz tohoto typu musí mít rozsah minimálně 15 hodin týdně!
PŘIHLÁŠKY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ do 3. kola
zasílejte E-mailem na jurcova@kup.zcu.cz do pondělí 9.4.2018 do 14:00 hodin.

GRANT
Výše stipendia pro rok 2018 je diferencována dle cílové země
v rozmezí 10.000,-- Kč až 15.000,-- Kč na měsíc pobytu v zahraničí.

Veškeré další informace k programu, včetně výše uvedených formulářů naleznete na:
http://international.zcu.cz/freemovers/mobilitni_program/

( Vyhláška ke stažení ve formátu PDF: Vyhláška INTER-18 -3.kolo )

Bilaterální spolupráce

FPR ZČU má v současné době uzavřeny bilaterální smlouvy na zahraniční mobilitu s těmito univerzitami:

ITÁLIE
Università degli Studi di Milano, Italy http://www.unimi.it/ENG/
Università degli Studi di Udine, Italy http://www.uniud.it/it
Università degli Studi di Palermo, Italy http://offweb.unipa.it/
Università degli Studi di Trieste, Italy http://www2.units.it/internationalia/en/

ŠPANĚLSKO
Universidade de Santiago de Compostela, Spain http://www.usc.es/
Universidad Jaume I, Spain https://ujiapps.uji.es/
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Spain https://www.upo.es/portal/impe/web/portada
University de Vigo, Spain http://www.uvigo.es/uvigo_en/
Universidade da Coruña, Spain https://www.udc.es/
Universitat de València, Spain (jen učitelská mobilita) http://www.uv.es/

PORTUGALSKO
Universidade Nova de Lisboa, Portugal http://www.unl.pt/

NĚMECKO
Universität Bayreuth, Germany http://www.uni-bayreuth.de/de/index.html
Universität Passau, Germany http://www.uni-passau.de/
Universität Greifswald, Germany http://www.uni-greifswald.de/
Technische Universität Dresden,Germany https://tu-dresden.de/
Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg, Germany
https://www.hs-ludwigsburg.de/

RAKOUSKO
Donau-Universität Krems, Austria (jen učitelská mobilita) http://www.donau-uni.ac.at/en/

VELKÁ BRITÁNIE
University of South Wales, UK http://www.southwales.ac.uk/

FRANCIE
Université Jean-François Champollion de Albi, France http://www.univ-jfc.fr/
Institut d´Etudes politiques de Toulouse, France http://www.sciencespo-toulouse.fr/
Université de Limoges, France http://www.unilim.fr/

TURECKO
Yeditepe University Istanbul, Turkey http://www.yeditepe.edu.tr/education/international
Ankara University, Turkey http://en.ankara.edu.tr/
Izmir University, Turkey http://www.izmir.edu.tr/iro/
Yildirim Beyazit University, Ankara, Turkey http://www.ybu.edu.tr/

ŘECKO
Aristotle University of Thessaloniki, Greece https://www.auth.gr/en

KYPR
Neapolis University Pafos, Cyprus http://www.nup.ac.cy/

MAĎARSKO
University of Szeged, Hungary http://www.u-szeged.hu/
University of Pécs, Hungary http://pte.hu/english
University of Debrecen, Hungary http://www.unideb.hu/portal/en

POLSKO
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland http://www.uj.edu.pl/
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Poland http://www.umcs.pl/
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland https://www.umk.pl/en/
Uniwersytet Łódzki, Poland http://www.uni.lodz.pl/
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland
https://amu.edu.pl/

RUMUNSKO
University of Bucharest, Romania http://www.unibuc.ro/e/
Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Romania http://www.uaic.ro/

LOTYŠSKO
University of Latvia, Riga, Latvia http://www.lu.lv/eng/

LITVA
Vilnius University, Lithuania (jen učitelská mobilita) http://www.vu.lt/en/

CHORVATSKO
University of Rijeka, Croatia https://www.uniri.hr/
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia http://www.unios.hr/

BULHARSKO
University of Plovdiv, Bulgaria https://uni-plovdiv.bg/pages/index/44/

ESTONSKO
University of Tartu, Estonia http://www.ut.ee/et

SLOVENSKO
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovakia https://uniba.sk/
Trnavská univerzita v Trnave, Slovakia http://www.truni.sk/
Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Slovakia https://www.upjs.sk/
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovakia http://www.prf.umb.sk/

FotogalerieSummer School 2016
Erasmus Students 2016/2017
Erasmus Day FPR - 7.11.2016Důležité dokumenty a odkazy


Kontaktdoc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
proděkanka pro mezinárodní vztahy FPR ZČU
Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň
Místnost: PC 314
Telefon: +420 377 63 7440, +420 377 63 7441
e-mail: forejtov@kup.zcu.czIvana Jurčová
asistentka pro mezinárodní vztahy FPR ZČU
Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň
Místnost: PC 314
Telefon: +420 377 63 7440, +420 377 63 7441
e-mail: jurcova@kup.zcu.cz